POLICY & GARANTIVILLKOR

Kvalitets- och miljöpolicy

Ständigt öka andelen återanvända delar och komponenter samt öka mängden separerat material från de fordon vi demonterar.

Alltid söka motsvara kunders och övriga intressenters ställda krav och förväntningar.

Följa gällande lagar, bestämmelser och avtal.

Ständigt minska verksamhetens miljöbelastning genom medarbetares engagemang och genom val av från miljösynpunkt bra utrustning och arbetsmetoder.

Förebygga olycksfall och förorening.

Arbeta för medarbetarnas kompetensutveckling.

Sträva efter att anlita leverantörer som aktivt arbetar för att minska sin miljöbelastning och välja miljömärkta produkter till egen verksamhet.